Strona główna

O nas
Deklaracja dostępności
Statut
Sprawozdania
Władze
Kontakt

Kiosk z prasą dla niewidomych

Niewidzialna Galeria Sztuki

Opera dostępna dla osób niewidomych

Internetowy Klub Filmowy Osób Niewidomych „Pociąg”

e-Wolontariat

Odwiedź nas na Facebook'u

Wspólnie dla Dziedzictwa edycja 2023

Projekty Rok 2024

Zamówienia na towary i usługi

STATUT

STOWARZYSZENIA

Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych

„ DE FACTO”

uchwalony na Walnym Zgromadzeniu Członków

w dniu 7 września 2006 roku,

ze zmianami uchwalonymi na Walnym Zgromadzeniu Członków

w dniu 17 września 2008 roku, oraz na Walnym Zgromadzeniu Członków

w dniu 25 stycznia 2011 roku.

(tekst jednolity)

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „DE FACTO”, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie „De Facto”.
 2. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla ogółu społeczności osób niepełnosprawnych w celu realizacji zadań publicznych w zakresie aktywizacji społecznej, zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, oraz działań wspomagających osoby niepełnosprawne pod względem szkoleniowym, edukacyjnym, technicznym i informacyjnym.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Płock. Terenem działania jest Rzeczypospolita Polska.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 5. Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

   

  ROZDZIAŁ II

  CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 7. Celem Stowarzyszenia jest:
  1. rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych,
  2. aktywizacja zawodowa i zatrudnianie osób niepełnosprawnych - bezrobotnych, poszukujących pracy, lub zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  3. budowanie pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej, promowanie aktywności i solidarności społecznej w zintegrowanym społeczeństwie lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim,
  4. pobudzenie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na drodze do zatrudnienia, w tym również samozatrudnienia, oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań zatrudnienia osób niepełnosprawnych jako grupy społecznej zagrożonej długotrwałym bezrobociem i wykluczeniem społecznym.
 8. Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez :
  1. tworzenie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia zatrudniających osoby niepełnosprawne, zatrudnienie socjalne, w tym spółdzielnie socjalne dla niepełnosprawnych,
  2. doradztwo zawodowe, prawne, psychologiczne, oraz poradnictwo obywatelskie dla osób niepełnosprawnych, poprzez grupy wsparcia, szkolenia, oraz warsztaty dla osób niepełnosprawnych,
  3. współpracę z władzami lokalnymi w budowaniu partnerstwa publiczno - społecznego w zakresie realizacji lokalnych inicjatyw obywatelskich na rzecz aktywizacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
  4. upowszechnianie edukacji, wiedzy, informacji wśród niepełnosprawnych poprzez ułatwianie dostępu do nowoczesnych technologii, realizowane między innymi poprzez prowadzenie biblioteki dla niepełnosprawnych, oraz biblioteki wydawnictw na nośnikach dostępnych dla niewidomych,
  5. gromadzenie środków na działalność Stowarzyszenia z funduszy zewnętrznych oraz własnych,
  6. wspieranie edukacji niepełnosprawnych dzieci przez ustanawianie stypendiów pieniężnych na pokrycie kosztów nauki w szkołach podstawowych i średnich,
  7. wspieranie osób niepełnosprawnych w zdobyciu specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego, poprzez pomoc finansową na zakup tego sprzętu,
  8. wspieranie finansowe organizacji pozarządowych działających na rzecz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niewidomych,
  9. upowszechnianie wśród osób niepełnosprawnych dóbr kultury i sztuki, w tym organizowanie seansów i spektakli dostępnych dla osób niepełnosprawnych,
  10. upowszechnianie wśród osób niewidomych turystyki i krajoznawstwa, a także organizowanie wypoczynku osób niepełnosprawnych i dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z udziałem ich rodziców i opiekunów.
 9. Cele Stowarzyszenia mogą być zmienione Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.

  ROZDZIAŁ III

  CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 10. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 11. Stowarzyszenie posiada członków:

  a) zwyczajnych,

  b) wspierających,

  c) honorowych.

 12. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
  1. złoży deklarację członkowską na piśmie,
  2. przedstawi pozytywną opinię na piśmie dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 13. Członkiem zwyczajnym staje się po wypełnieniu warunków punktu 12 statutu, oraz uzyskaniu pozytywnej uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 14. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna świadcząca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 15. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie pozytywnej uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 16. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 17. Członkowie honorowi są przyjmowani na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, na wniosek 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia złożony na piśmie.
 18. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  3. udziału w zebraniach, wykładach, oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 19. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. regularnego opłacania składek.
 20. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego ani czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia. Poza tym posiadają pozostałe prawa podane w punkcie 18 b,c,d statutu, tak jak członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
 21. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 22. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku uiszczania składek członkowskich.
 23. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  2. wykluczenia przez Zarząd:
   • z powodu łamania prawa, postanowień statutu, lub nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
   • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
   • z powodu nie płacenia składek przez okres pół roku,
  3. pisemnego wniosku trzech członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
  4. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  5. śmierci członka, lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną.
 24. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w sprawie przyjęcia w poczet Członków Stowarzyszenia, lub pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w tej sprawie jest ostateczna.

   

  ROZDZIAŁ IV

  WŁADZE STOWARZYSZENIA

 25. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 26. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowaniu, poza głosowaniami w sprawach podanych w punkcie 49 niniejszego statutu.
 27. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi, oraz zaproszeni goście.
 28. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 29. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed terminem zgromadzenia.
 30. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej, lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 31. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
  1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  2. uchwalanie zmian statutu,
  3. dokonywanie zmian celów statutowych Stowarzyszenia,
  4. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  5. uchwalanie regulaminów działania władz Stowarzyszenia,
  6. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  7. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  8. uchwalanie budżetu,
  9. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  10. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
  11. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  12. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
  13. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  14. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  15. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
 32. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 33. Zarząd składa się z 2 do 3 osób. Zarząd w trzyosobowym składzie wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza. Zarząd w dwuosobowym składzie wybiera przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 34. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składa dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 35. Powołanie pierwszego składu Zarządu dokonuje Zebranie Założycielskie.
 36. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje przewodniczący lub zastępca przewodniczącego
 37. Do kompetencji Zarządu należą:
  1. realizacja celów Stowarzyszenia,
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  8. przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających.
 38. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 39. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.
 40. Powołanie pierwszego składu Komisji Rewizyjnej dokonuje Zebranie Założycielskie.
 41. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie działalności Zarządu,
  2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
  4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
  5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 42. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. Zmiany te muszą być zatwierdzone na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

   

   

  ROZDZIAŁ V

  MAJĄTEK I FUNDUSZE

 43. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  1. ze składek członkowskich,
  2. darowizn, spadków, zapisów,
  3. dotacji i ofiarności publicznej.
 44. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 45. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 46. Do składania oświadczeń we wszystkich sprawach w tym majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictwa w imieniu Stowarzyszenia, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

  ROZDZIAŁ VI

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 47. W Stowarzyszeniu zabronione jest:
  1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków władz Stowarzyszenia lub pracowników, oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz, członków władz, lub pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków władz, lub pracowników, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
  4. zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

48. Wymogi w stosunku do członków Komisji Rewizyjnej i członków zarządu Stowarzyszenia:

  1. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie mogą otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej.
  4. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

49.Uchwałę w sprawie zmiany statutu, zmiany celów statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

50.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Copyright (c) 2024 defacto.org.pl